Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/268/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś”

2018-04-06
Uchwała Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/298/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4860
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4860

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/297/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/296/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4859
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4859

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/295/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2018 r. na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2951S ul. Młyńska w Wielowsi"

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/294/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielowieś

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/293/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/293/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4858
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4858

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/292/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/292/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4857
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4857

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/291/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/291/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4856
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4856

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26
Uchwała Nr XXXI/290/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXI/290/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.07.19
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4855
- Data ogłoszenia: 24 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4855

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-07-26