Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt.: „FARMA ELEKTROWNI WIATROWYCH WIELOWIEŚ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”. 

 

 

OŚ.6220.8.2013                                                                                                                                Wielowieś 16.08.2017


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (t.j. Dz.U.2017.1257) w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405) zawiadamiam o wydaniu w dniu 16-08-2017 r. przez Wójta Gminy Wielowieś postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt.: „FARMA ELEKTROWNI WIATROWYCH WIELOWIEŚ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”.

 Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wielowieś, 44-187 Wielowieś, ul. Główna 1, pokój nr 16, tel.: 032 237 85 03.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostanie przekazane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielowieś: http://www.bip.wielowies.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.

 

 

Załączniki

Obwieszczenie.pdf

Data: 2017-08-16 13:27:07 Rozmiar: 66.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2017-08-16 13:15:45
Czas publikacji: 2017-08-16 13:15:45
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-31