Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi 

 

Pełna nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 44-187 Wielowieś, Główna 1

e-mail: ops@ops.wielowies.pl

NIP: 969-00-43-114

REGON: 003454003

Numer rachunku bankowego: 50 8454 1037 2009 1500 0832 0001

 

INFORMACJA


Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję:

1.    Administratorem danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi jest Małgorzata Helisz -  Kierownik OPS,  z siedzibą  przy ul. Głównej 1, 44- 187 Wielowieś.
2.    Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi jest Pani Iwona Musioł, tel. 32 237 83 58, e-mail ops_wielowies@wp.pl
3.    Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem/na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na mocy innych przepisów prawa.
4.    Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępnienia danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi /Sepi, CAS, Emp@tia/.
5.    Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
6.    Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną  lub dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 i art. 21 Rozporządzenia.
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepis Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).
9.    Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 
 

Liczba odwiedzin : 3040
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Trzciński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Trzciński
Czas wytworzenia: 2015-04-07 13:24:29
Czas publikacji: 2018-07-26 12:20:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak